طراحی آسمان خراش- طراحی آسمان خراش مرکز تجارت جهانی

مرکز تجارت جهانی

آسمان خراش ها به عنوان پر مصرف ترین نوع ساختمان در جهان شناخته می شوند. هزینه زیست محیطی این ساختمان ها بسیار زیاد است. ساختار آسمان خراش به مواد بیشتری نیاز دارد و در نتیجه ، رد پای کربن دو برابر می شود. علاوه بر این ، “اEmbedded Energy” مورد نیاز برای ساختمانهای بلند بسیار […]